Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2014

27/03/2014

Τα προγράμματα  εγκρίθηκα από την Επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ µε την υπ' αριθµ. 20/3/21-1-2014 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 212/4/30.1.2014 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 323/τεύχος Β΄/12.2.2014. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) από 10/4/2014 έως και 31/6/2014.

Το σωματείο μας προτίθεται να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις-μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στα εν λόγω σεμινάρια να επικοινωνήσουν με το σωματείο στο τηλ. 2310 940 160.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργαζόμενος που θα συμμετάσχει θα επιδοτηθεί από το πρόγραμμα.

 Εγκύκλιος ΛΑΕΚ 1-25 μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.