Πρόγραμμα "Νέα καινοτομία στην επιχειρηματικότητα"

04/12/2011

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 50% στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης για την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των οργανωτικών δομών των μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία νέων.

Προβολή / λήψη του προγράμματος μπορείτε να κάνετε εδώ.
Προβολή / λήψη του οδηγού προγράμματος μπορείτε να κάνετε εδώ.
Προβολή / λήψη της περίληψης της προκήρυξης μπορείτε να κάνετε εδώ.
Προβολή / λήψη της απόφασης έγκρισης μπορείτε να κάνετε εδώ.