Καταστατικό σωματείου

03/01/2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Άρθρο 1

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ" και έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης .Στο εξής λειτουργεί και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις διατάξεις του Ν.1712/87 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν σ' αυτόν στο Ν.2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις Αστικού Κώδικα.

ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου αυτού είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα το Σωματείο σκοπούς έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδήρου με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ,και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς ,κάθε οικονομικής μορφής ,για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτισμού του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου αυτών.

5. Την καλλιέργεια ,εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

ΜΕΣΑ
Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Σωματείο:

1. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά η' επί μέρους, για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κοινοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Σωματείου σε Συμβούλια Κρατικές Επιτροπές κι Οργανώσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα η' έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.

6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

7. Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Σωματείου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

9. Το Σωματείο μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες Οργανώσεις μιας τοπικού η' γενικού χαρακτήρα και μιας του κλάδου.

ΕΔΡΑ
Άρθρο 4

Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ
Άρθρο 5

1. α) Μέλος του Σωματείου αυτού μπορεί να εγγράφει κάθε φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του Βιοτέχνη μεταποιητή αλουμινίου σιδήρου καθώς και αυτών που τα προϊόντα τους η υπηρεσίες τους είναι απαραίτητα για την μεταποίηση αλουμινίου και σιδήρου.

β) Μέλη επίσης μπορούν να εγγράφουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων η' συμπράττων η' εντεταλμένος σύμβουλος Ανώνυμου Εταιρείας που με την υπογραφή του δεσμεύει αυτή, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας των συνεταιρισμών και, επί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δυο διαχειριστών αυτής, εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το πιο πάνω επάγγελμα του Μεταποιητή Αλουμινίου Σιδηρού.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο η' εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει δικαίωμα να είναι Μέλος το πολύ σε δυο πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις.

α. Εγγραφή μελών
Άρθρο 6

1. Για να γίνει κάποιος Μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί έγγραφης του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησης του, και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, ως και φωτοτυπία της άδειας επιτηδεύματος.

2. Μαζι με την αίτηση του, ο αιτών υποβάλλει στο Σωματείο, υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος του, εκλογής των αντιπρόσωπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

3. Το Μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη δήλωση του, προς τις διοικήσεις και των δυο Οργανώσεων και εφόσον περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση έγγραφης στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε (30) τριάντα μέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο Μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην έγγραφη του. Αν η αίτηση απορριφθεί η' παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης η' από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την έγγραφη.

6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

β. Δικαιώματα μελών
Άρθρο 7

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει το Σωματείο.

3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανόμενων από την Γενική Συνέλευση και τα αλλά καταστατικά όργανα αποφάσεων, για να ενημερώνεται επί της πορείας του συλλόγου και των προβλημάτων του κλάδου. Το μέλος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων κατόπιν αιτήσεως του η οποία θα εγκρίνετε η όχι από το Δ.Σ . στην πρώτη τακτική συνεδρίαση. Στην αίτηση θα αναφέρετε ο λόγος για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα προορίζονται για προσωπική χρήση και δεν δίδονται σε τρίτους που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν ενάντια στα συμφέροντα του συλλόγου και των μελών του.

γ. Υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 8

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης, στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου και να ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση ,για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπρόσωπους του Σωματείου και τη Διοίκηση αυτού.

4. Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο μέχρι της 30 Μαρτίου κάθε έτους όταν πρόκειται για συνδρομές. Για άλλες υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως εντός 30 ημερών μετά από εγράφη ειδοποίηση του.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της προφορικής η' έγγραφης επίπληξης η' πρόστιμο ίσο προς 6 το πολύ συνδρομές μηνός στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν το μέλος δείχνει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου η' στις Γενικές Συνελεύσεις. β. Όταν ενεργεί πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια μέλους του Σωματείου.

Το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία μέσα σε τακτό χρόνο. Αν δεν υποβληθεί απολογία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Σε περίπτωση της οριστικής αποβολής, το μέλος μπορεί να ασκήσει την προσφυγή του άρθρου 38 Α.Κ.

δ. Αποβολή - αποχώρηση μέλους
Άρθρο 10

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους αν.

α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις έγγραφης, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού αυτού.

β. Συμπεριφέρεται αντίθετα από τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δυο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σωματείο. δ. Απέχει αδικαιολόγητα από δυο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και

ε. Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται τιμωρείται από το Ν.1712/1987 άρθρο 5 παρ.21 και στ. Αν το μέλος έχει συνταξιοδοτηθεί.

2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού η' το ένα πέμπτο (1/5)τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Η περί αποβολής πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοση της Γενική Συνέλευσης των μελών του Σωματείου μέχρι τότε το μέλος τέλει σε διαθεσιμότητα. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε το μέλος

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως, εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ,παραβάσεις στην συνεχεία ενημερώνει αυτόν εγγράφως περί της επικείμενης απόφασης.

4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει ,μέσα σε (30)τριάντα μέρες από την επίδοση σ' αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.1712/1987.Μεχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

5. Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις όφειλες του προς το Σωματείο ,μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησης του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 11

Όργανα του Σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο. γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 12

1. Τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη της.

2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο η' το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα αλλού οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο η' μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει το Σωματείο κι ελέγχει τη δράση αυτών.

β. Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος το Σωματείο η' τη διαγραφή από αυτές, και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας. γ. Εγκρίνει η' απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς. δ. Εγκρίνει, τροποποιεί η' συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, και ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοίκησης.

ε. Αποφασίζει για την ανάθεση είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών. στ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεάν, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου.

ζ. Αποφασίζει για την αγορά η' εκποίηση ακίνητων του Σωματείου, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτού, και περί όλων των συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων ακίνητων του Σωματείου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

η. Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του καταστατικού.

θ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.

ι. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΑΡΤΙΑ
Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, η' οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ(8)τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτή αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο η' όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.

3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

α. Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Για να ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2),τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τέταρτου (1/4) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 14

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού η' τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές η' μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, η' ανύψωση του χεριού η' ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις και την νομιμοποιήσει των αντιπρόσωπων στην τριτοβάθμια οργάνωση.

β. Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή έγγραφης και επιλογής.

γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση.

δ. Σε προσωπικά ζητήματα και

ε. Στο Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5. Δεν επιτρέπεται η από Μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, Μέλους η' μη, για την συμμετοχή του στα όργανα Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση η' στις ψηφοφορίες.

6. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ,προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η' σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπρόεδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών , δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψήφησες.

7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.

8. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανόμενων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

Β'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για μια (3) τριετία κατά τις παρακάτω διατάξεις:

2. α.Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συνδυασμοί η' μεμονωμένοι υποψήφιοι οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δυο τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει την νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει οριστικά.

δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου, κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, η' μέσα σε δέκα μέρες από αυτή, και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση.

3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψήφιων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

4. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μια μονάδα.

5. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

6. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο η' μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

8. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται, ανά μια, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα η' έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως ορίζεται αυτό στην παραπάνω παράγραφο υπ' αριθμ.3.

9. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

10. Όι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψήφιων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μια, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς η' τους υποψήφιους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες , βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου η' έκπτωσης αυτού. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

14. Σε περίπτωση που παραιτηθεί η' πεθάνει μέλος οργάνου, η' αντιπρόσωπος, που έχει εκλέγει με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος αλλού συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

15. Σύμβουλος που θα απουσιάζει αδικαιολόγητα από (3) τακτικές συνεδριάσεις η (6) συνεδριάσεις το χρόνο συνολικά είτε δικαιολογημένες είτε αδικαιολόγητες θα εκπίπτει αυτόματα από τη θέση του από το Δ.Σ. και θα καλείται ο επόμενος αναπληρωματικός.

16. Οι εκλογές πρέπει να προηγούνται κατά βάση από τα δευτεροβάθμια όργανα για να είναι εναρμονισμένη η θητεία των αντιπρόσωπων τους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση προφορική ή γραπτή του πρώτου κατά σειρά σταυροδοτησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, η' από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

α. Γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα του Ταμία και του εφόρου    δημόσιων σχέσεων.

Για κάθε αξίωμα εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (50 συν 1) των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός η' περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από την δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας άσχετα από τον αριθμό των ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

2. Οι ιδιότητες των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου η' σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, και του Γ. Γραμματέα, η' με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών, κοινοποιούμενη δυο (2) μέρες τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναφέρονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον μέλη, και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, η' του αναπληρωματικού αυτού.

5. Οταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 15, χωρις όμως αυτά ,να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί , ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η' του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνοδό της Γενικής Συνέλευσης, και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, όχι όμως κάτω του αριθμού που είναι απαραίτητος για τον σχηματισμό απαρτίας, τότε εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, εξακολουθεί να υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην όμως είναι υποχρεωμένο μέσα σε δυο μήνες το αργότερο από την δημιουργία του προβλήματος αυτού, να προκηρύξει εκλογές για συμπλήρωση του Δ.Σ. με τόσα τακτικά μέλη όσα λείπουν και αντίστοιχα αναπληρωματικά. Η θητεία των εκλεγέντων είναι ίδια με αυτή των παλαιών μελών του Δ.Σ.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ,έκπτωσης η' συνεχούς κωλύματος του Προέδρου η' αλλού μέλους του Προεδρείου το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέον ,σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 17

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιούσια του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για την στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών του.

γ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς σύμβουλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές για χρονικό διάστημα όχι πέραν της δικαιοδοσίας του.

δ. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, διαχειρίσεις, και υποβάλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη Γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και

στ. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφύγων για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου, η' για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ' αυτής και για κάθε ένδικο μέσο, η' παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου, περιλαμβανόμενων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ζ. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα τον Ταμία και των δημόσιων σχέσεων.

3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή.

Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης τους.

α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 18

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με τον Γ. Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Σωματείου.

2. Εκτελεί, σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3.Εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική ,τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημόσιου η' ιδιωτικού δικαίου, η' φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις ως και ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού.

4. Συνάπτει μετά του Γ. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Σωματείου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. το οποίο εκπροσωπεί.

5.Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους η' παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση η' δική που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, το οποίο και εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.

6. Υπογράφει, μαζί με τον Γ. Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου, και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα η' επιταγή.

7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείριση του.

8. Σε περίπτωση κωλύματος η' απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του, από τον Αντιπρόεδρο.

β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 19

1. O Γ. Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των έγγραφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου.

2. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση, και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στην συνεχεία εισηγείται την έκθεση αυτή στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση κωλύματος η' απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντα του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Άρθρο 20

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:

α. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής η' τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίηση τους.

β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου η' όψεως, στο όνομα του Σωματείου, σε τράπεζες που τον εξυπηρετούν για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές η' επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ' αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία η' έλλειμμα.

γ. Συντάσσει, κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, και υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου.

δ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.

Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σωματείο.

ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών έγγραφων, αξιών, τίτλων ,καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπόλοιπου.

στ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό πόσο στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων εξόδων και δαπανών του Σωματείου.

2. Σε περίπτωση κωλύματος η' απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του ,από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 21

Ο έφορος δημοσίων σχέσεων επιμελείται της περιουσίας του Σωματείου, της ευπρεπείας και της τάξης στα γραφεία και τις λοιπές εγκαταστάσεις, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα της οργάνωσης της εορτής του Σωματείου, των διαλέξεων, εκδρομών και κάθε άλλης πνευματικής η' ψυχαγωγικής εκδήλωσης. Ενεργεί για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εισηγούμενος και για τη σύσταση ειδικής προς τούτο επιτροπής.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι 3ετης.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γ. Γραμματέας, ο Ταμίας, και όλα τα όργανα του Σωματείου θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο η' έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστο προ της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεση της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

Την έκθεση της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή η' η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων του Σωματείου.

8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, η' τα δυο από τα μέλη της, η' το Δ.Σ. του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δε την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείτε από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 23

1. Οταν η Γενική Συνέλευση, πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Σωματείου για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Σωματείου και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία και αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τα τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, η' αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψήφιων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης ,τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.

4. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Νόμου 1264/1982.

5. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας η' αλλού δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάση αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και σφραγίδα του Σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστά για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστά για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ' αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλαίεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αίθουσας της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση η' ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου, για την επιβοηθηση του έργου της.

9. Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άρθρο 15 για τα αντίστοιχα αξιώματα, και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Σωματείου, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 24

1. Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που είναι μέλος το Σωματείο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι 3ετης,και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 15 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.

2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/1987.

3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και με μεμονωμένους υποψηφίους αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης η' ανακλήσεως των τακτικών μελών.

4. Για την εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου, στις Ομοσπονδίες, ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το Σωματείο τούτο, σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάξει Οργάνωση, πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην Πρωτοβάθμια Οργάνωση, την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια, και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 25

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α. Τα δικαιώματα έγγραφης και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.

γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμος.

3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απόφαση των δυο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του Σωματείου, προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν.1712/1987.

Η είσπραξη των, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες υπερκείμενες οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ.7 και 8 του Νόμου 1712/1987,μπορει να γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της Διοικήσεως του Οργανισμού αυτού.

5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 26

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα, του Πρωτοδικείου της Έδρας του Σωματείου.

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες έγγραφης και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των μελών του Σωματείου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο Βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο, καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας η' ακύρωσης του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

2. Περα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε αλλά λογιστικά η' διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου, επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής η' τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε αλλά βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νομών επιβάλλουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 27

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παραγρ.8 του Ν.1712/1987.

β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 28

1. Το Σωματείο διαλύεται:

α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι. β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.

γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τέταρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 8 του Ν.1712/1987.

2. Διαλυομενου του Σωματείου, η παρουσία αυτού περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα η' μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση, του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού, η' στην κύρια δευτεροβάθμια Οργάνωση που μετέχει το Σωματείο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρο 29

Το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδηρού έχει δική του σφραγίδα.

α. Η σφραγίδα του είναι κυκλική και αναγράφεται περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσο τον αριθμό της απόφασης έγκρισης αυτού και την ημερομηνία καταχώρησης του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Άρθρο 30

Το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδηρού αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα η' αλλά είδη, η άξια των οποίων κυμαίνεται από 300,00 € μέχρι 1.500,00 €. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά τα ποσά.

2. Δωρητές και Ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο.

3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτεχνες.

4. Επίτιμα μέλη του Σωματείου είναι αυτά που προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη δεν εκλέγονται ούτε εκλέγουν, μπορούν όμως να προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Σωματείο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31

1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ
Άρθρο 32

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από τριάντα δυο με το παρόν άρθρα, και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν. 1712/1987 από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδήρου που συνήλθε για τον σκοπό αυτό στην αίθουσα .......................

Στις .................... και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να ζητήσει την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.

Στην Θεσσαλονίκη την 10.10.2002

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ